Sabtu, 17 Desember 2011

Keutamaan Ahlulbait

“AHLULBAITKU  KESELAMATAN BAGI UMMATKU”
Diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmudziy tentang penjelasan hadits ini :  “Ahlulbaitku keselamatan bagi umatku”, bahwa ahlulbait Rasulullah s.a.w. yang dimaksud dalam hadits tersebut ialah ‘orang-orang yang meneruskan/mengikuti jalan hidup Rasulullah s.a.w. setelah beliau wafat. Mereka adalah orang-orang shiddiq, orang-orang abdal (keramat) sebagaimana yang diriwayatkan oleh ‘Ali bin Abi Thalib r.a dengan ucapannya:
إن الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلا , بهم يُسْقَى الْغَيْثُ وَيُنَْصَرُ بِهِمْ عَلَى الأعْدَاءِ , وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الأرض بِهِمْ البلاء
Akan muncul orang-orang keramat di Syam. Mereka berjumlah empat puluh orang. Tiap ada seorang dari mereka wafat, Allah mengganti kedudukannya dengan orang lain. Kerana kekeramatan mereka Allah menurunkan hujan, kerana kekeramatan mereka Allah memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, dan kerana kekeramatan mereka Allah menyelamatkan penghuni bumi dari malapetaka…”
Kata Tirmudziy lebih lanjut; Mereka itulah ahlulbait Rasulullah yang menjadi sebab keselamatan ummat ini. Bila mereka itu lenyap, rusaklah bumi dan hancurlah dunia…
Seterusnya ia mengatakan: Pertama, pengertian mengenai ahlulbait tidak bisa didasarkan pada makna hadits yang berbunyi:
Manakala ahlulbaitku lenyap maka datanglah kepada ummatku apa (bencana) yang dijanjikan“.
Bagaimana dapat dibayangkan kalau ahlulbait sudah tidak ada lagi tak akan ada seorang pun ummat Muhammad s.a.w. yang masih tinggal? Jumlah ummat Muhammad s.a.w. jauh lebih banyak daripada yang dapat dihitung, dan Allah s.w.t. senantiasa melindungi mereka dengan berkah dan rahmat-Nya. Pengertian mengenai ahlulbait juga tidak dapat didasarkan pada hadits yang berbunyi:
Semua sebab dan nasab akan terputus kecuali sebabku dan nasabku“.
Kedua, menurut hadits tersebut, ahlulbait Rasulullah s.a.w. ialah nasab beliau, yakni Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutthalib. Akan tetapi mereka bukan merupakan sebab bagi keselamatan ummat Islam, sehingga orang boleh berkata: Kalau mereka lenyap akan lenyap pula dunia ini!
Ketiga, di kalangan mereka pula terdapat keburukan (fasad) seperti yang terdapat di dalam golongan lain. Di antara mereka ada yang baik (muhsin) dan ada pula yang buruk (musi’). Lantas bagaimana dapat dikatakan bahawa mereka itu merupakan sebab bagi keselamatan penghuni di bumi? Jadi jelaslah, bahawa yang dimaksud oleh Rasulullah s.a.w. ialah ‘orang-orang yang kerana mereka itu dunia ini tetap lestari”. Mereka itulah lambing kehidupan dan para pembimbing manusia ke jalan hidayat pada setiap zaman. Tanpa mereka tak ada kehormatan apa pun di muka bumi dan bencana akan merajalela…
Tirmudziy melanjutkan: Kalau ada yang mengatakan bahawa kemuliaan ahlulbait dan dekatnya hubungan mereka dengan Rasulullah s.a.w., itu yang membuat mereka menjadi sebab keselamatan bagi penghuni bumi, orang lain tentu dapat menjawap: Kehormatan dan kemuliaan Rasulullah s.a.w. jauh lebih agung! Di bumi ini ada sesuatu yang lebih mulia dan lebih agung dibanding dengan keturunan Rasulullah s.a.w., iaitu Kitabullah Al-Qur’an, walau tidak disebut dalam hadits di atas tadi. Selain itu kehormatan dan kemuliaan ada juga pada para ahli takwa…
Dalam penjelasannya mengenai sebab-sebab yang membuat Muhammad s.a.w. menjadi manusia besar, mulia dan agung, Tirmudziy mengatakan: Kehormatan, kebesaran dan keagungan Rasulullah s.a.w. adalah berkat kanabian dan kemuliaan yang dilimpahkan Allah s.w.t. kepada beliau. Sebagai dalil mengenai hal itu dapat dikemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:
Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. mendatangi Siti Fatimah. Di tempat kediaman Siti Fatimah terdapat Shafiyyah, bibi Rasulullah s.a.w. Beliau kemudian berkata: Hai Bani Abdu’ Manaf, Hai Bani Abdul Mutthalib, Hai Fatimah binti Muhammad, Hai Shafiyyah bibi Rasul Allah. Di hadirat Allah aku tidak bermanfaat bagi kalian. Mintalah berapa saja dari hartaku yang kalian inginkan. Ketahuilah, bahawa orang yang terbaik bagiku pada hari kiamat ialah mereka yang bertakwa. Jika kalian hanya mengandalkan kekerabatan kalian denganku, di saat orang lain datang kepadaku membawa amal kebajikan lalu kalian datang kepadaku hanya membawa keduniaan di leher kalian. Kemudian memanggil-manggil Hai Muhammad, aku menjawap dengan memalingkan wajahku dari kalian. Kalian lalu memanggil lagi Hai Muhammad. Aku pun menjawap begitu lagi. Kemudian kalian berkata: Hai Muhammad! Aku ini si Fulan bin Fulan. Aku akan menjawap: Tentang nasab kalian aku memang kenal, tetapi tentang amal kebajikan kalian aku tidak tahu. Kalian telah meninggalkan kitabullah, kerana itu kalian kembali kepada kekerabatan (yang kalian andalkan) antara aku dan kalian“.
Diriwayatkan pula bahawa saat itu Rasul Allah s.a.w. menegaskan:
Di antara kalian, orang-orang yang memperoleh perlindunganku bukanlah mereka yang berkata: ‘ayahku si fulan’, tetapi di antara kalian yang memperoleh perlindunganku ialah mereka yang bertakwa, sesiapapun mereka itu dan bagaimana pun keadaan mereka“.
Yang kami utarakan di atas semuanya adalah pernyataan Imam Tirmudziy dan dalil-dalilnya mengenai pendapatnya tentang ahlulbait Rasul Allah s.w.t. sebagai sebab keselamatan ummat beliau.
Pendapat dan penafsiran Imam Tirmudziy terhadap hadits Nabi yang kami sebut pada permulaan Bab ini, khususnya mengenai pengertian ‘ahlulbait Rasulullah s.a.w.’ tertanya memperoleh tanggapan dari ulama yang lain. Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya yang berjudul ‘Asjsjaraful Muabbad li Aal Muhammad’ menanggapi uraian Imam Tirmudziy sebagai berikut:
Sementara jama’ah ahli hadits meriwayatkan sebuah hadits yang diberitakan oleh banyak sahabat Nabi s.a.w., bahawasanya Rasulullah bersabda:
Ahlulbaitku di tengah-tengah kalian ibarat bahtera Nuh. Barangsiapa menaikinya ia selamat, dan yang ketinggalan ia celaka… (Sumber riwayat lain mengatakan:’…ia tenggelam’, dan sumber yang lainnya lagi mengatakan:’…ia di giring ke neraka)”.
Abu Dzar Al-Ghifariy mengatakan: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
Jadikanlah ahlulbaitku bagi kalian seperti kedudukan kepala bagi tubuh dan seperti kedudukan dua mata bagi kepala“.
Imam Al-Hakim mengetengahkan sebuah hadits yang dibenarkan oleh Bukhariy dan Muslim sebagai berikut:
Bintang-bintang adalah keselamatan bagi penghuni bumi dari (bahaya) tenggelam (di dasar laut) dan ahlulbaitku adalah keselamatan bagi ummatku dari perselisihan. Apabila ada kabilah Arab yang membelakangi ahlulbaitku mereka akan berselisih kemudian mereka akan menjadi kelompok iblis“.
Hadits yang lain lagi dikemukakan juga oleh jama’ah ahli hadits, iaitu bahawanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:
Bintang-bintang adalah keselamatan bagi penghuni langit dan ahlulbaitku adalah keselamatan bagi ummatku. (Menurut sumber riwayat lain: ‘Keselamatan bagi penghuni bumi’). Manakala ahlulbaitku lenyap (binasa) maka yang dijanjikan dalam ayat-ayat Al-Qur’an akan tiba (iaitu bencana)“.
Hadits seperti itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berbunyi sebagai berikut:
Apabila bintang-bintang lenyap, lenyaplah penghuni langit; dan apabila ahlulbaitku lenyap, lenyaplah penghuni bumi“.
Setelah mengemukakan hadits-hadits tersebut di atas An-Nabhaniy kemudian mengatakan: “Bagaimanapun juga ahlulbait Rasulullah dan keturunan beliau s.a.w. di permukaan bumi ini merupakan sebab atau syarat bagi keselamatan ummat manusia, dan pada khususnya merupakan syarat keselamatan ummat Muhammad s.a.w. dari azab neraka. Yang dimaksud oleh hadits tersebut bukan khusus hanya anggota keluarga yang saleh saja. Sebab ciri kemuliaan yang ada pada unsur keturunan beliau s.a.w. sama sekali tidak tergantung pada sifat-sifat mereka”.
Sebagai dalil mengenai itu An-Nabhaniy menunjuk kepada penyataan Ash-Shabban di dalam kitab ‘Is’afur-Raghibin’ yang mengatakan, bahawa pengertian tersebut di atas diperoleh dari isyarat yang terkandung dalam ayat 33 surah Al-Anfal:
Dan Allah sekali-kali tidak akan menyeksa mereka (orang-orang derhaka) sedang engkau berada di tengah-tengah mereka“.
Sekalipun ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah s.a.w., namun ahlulbait dan keturunan beliau dapat didudukkan pada tempat beliau, kerana mereka itu berasal dari beliau dan beliau pun berasal atau senasab dengan mereka (keluarga beliau, yakni Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutthalib), sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa hadits. Demikian Ash-Shabban.
An-Nabhaniy kemudian mengetengah sebuah hadits Rasulullah s.a.w. yang menegaskan sebagai berikut:
Orang-orang pertama yang mengalami bencana adalah Qureisy, dan orang-orang Qureisy yang pertama mengalami bencana adalah ahlulbaitku… (riwayat lain mengatakan bukan “bencana” [halak], melainkan ‘kepunahan’ [fana]. Dan bukan pula ‘ahlulbaitku’, melainkan ‘Bani Hasyim’)“.
Para ahli syarah ilmu hadits, termasuk Al-Manawiy dan lain-lain menjelaskan makna hadits tersebut seperti di bawah ini:
“Bencana yang menimpa mereka merupakan petanda akan datangnya hari kiamat, sebab hari kiamat akan terjadi akibat perbuatan manusia-manusia jahat, sedangkan para keluarga keturunan Rasulullah s.a.w. adalah orang-orang baik”.
Menanggapi penjelasan Al-Manawiy tersebut, An-Nabhaniy mengatakan: “Rasanya penjelasan Al-Manawiy itu dapat dijadikan tafsir bagi hadits tersebut di atas, bahkan lebih baik daripada penafsiran kami. Dengan demikian maka teranglah bahawa penafsiran Tirmudziy tidak dapat diterima, iaitu penafsiran yang mengertikan “Zurriyyatu Rasulullah s.a.w.” dengan “abdal” (orang-orang keramat) sebagaimana yang terdapat di dalam hadits ‘Ali bin Abi Thalib r.a.
Sebagai reaksi terhadap pernyataan Imam Tirmudziy yang mengatakan: “Bagaimana bisa dibayangkan bahawa dengan lenyapnya ahlulbait dari muka bumi ini maka tak akan ada lagi seorang pun dari ummat Muhammad s.a.w. yang tinggal? Padahal jumlah ummat Muhammad s.a.w. jauh lebih banyak daripada yang dapat dihitung, dan Allah selalu melindungi mereka dengan berkah dan rahmat-Nya?”… An-Nabhaniy berkata: “Tidak ada halangan dan tidak ada salahnya jika orang membayangkan hal sedemikian itu. Lebih-lebih kerana Rasulullah s.a.w. sendiri telah menegaskan: Orang-orang pertama yang mengalami bencana adalah Qureisy, dan orang-orang Qureisy yang pertama mengalami bencana adalah ahlulbaitku.
Hadits itu merupakan salah satu petunjuk tentang rahmat yang dilimpahkan Allah s.w.t. kepada keluarga dan keturunan Rasulullah s.a.w. Demikian An-Nabhaniy.
Menanggapi penafsiran Imam Tirmudziy yang mengutip sabda Rasulullah s.a.w. “Semua sebab dan nasab akan terputus kecuali sebab dan nasabku”, An-Nabhaniy mengatakan sebagai berikut: “kata ‘putus’ tidak bermakna ‘kepunahan’ atau ‘kebiasaan’ keturunan Rasulullah s.a.w. Itu hanya dikhususkan pada saat terjadinya hari kiamat, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits-hadits shahih. Kata ‘putus’ juga bermakna ‘nasab (silsilah) tidak bermanfaat’, sebagaimana ditegaskan Allah s.w.t. dalam firman-Nya:
Maka tiada lagi hubungan nasab di antara mereka pada hari itu“. [Al-Mu'minun: 101]
Hanya Rasulullah s.a.w. sajalah yang memperoleh pengecualian dalam hal nasab – melalui pernikahan dan dalam hal nasab – melalui keturunan – Bagi beliau s.a.w. kemanfaatan sebab dan nasab tetap berkesinambungan, baik di dunia mahupun di akhirat. Hal itu diperkuat oleh sabda Rasulullah s.a.w. yang diucapkan dari atas mimbar:
Mengapa sampai ada orang-orang yang mengatakan, bahawa kekerabatan Rasulullah s.a.w. tidak bermanfaat pada hari kiamat? Ya…, kekerabatanku berkesinambungan di dunia dan akhirat“.
Terhadap uraian Imam Tirmudziy yang mengatakan, bahawa ‘Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutthalib bukan merupakan syarat bagi keselamatan ummat Muhammad s.a.w. dan bukan pula merupakan syarat bagi keselamatan ummat Muhammad s.a.w. dan bukan pula merupakan orang-orang yang akan mengakibatkan lenyapnya dunia bila mereka lenyap”, An-Nabhaniy menjawap sebagai berikut: “Yang diertikan mereka itu syarat bagi keselamatan ummat ini, bahkan penghuni bumi ini, ialah bahawa dengan masih adanya mereka di dunia bererti saat kepunahan dunia ini belum tiba. Bila mereka telah punah, maka penghuni bumi ini akan menyaksikan apa yang telah dijanjikan Allah dalam Al-Qur’an tentang tibanya hari kiamat dan kepunahan dunia ini”,
Mengenai uraian Imam Tirmudziy yang mengatakan:..” di antara mereka (zuriyyatu Rasulullah s.a.w.) juga terdapat kerosakan (fasad) seperti yang terdapat di dalam golongan-golongan lain yang bukan dari unsur mereka, yakni ada yang berlaku baik dan ada pula yang berlaku buruk. Jadi, bagaimana dapat dikatakan bahawa mereka itu syarat bagi keselamatan ummat ini dan penghuni bumi”?… An-Nabhaniy menjawap:
“Mereka menjadi syarat bagi keselamatan ummat ini dan penghuni bumi ini bukan kerana amal kebajikan mereka, melainkan kerana mereka itu adalah unsur suci kenabian; suatu anugerah yang dikhususkan Allah bagi mereka sejak azal. Mereka dianugerahi keistimewaan itu ialah rahmat Allah yang dilimpahkan kepada mereka sebagai anggota-anggota ahlulbait Rasulullah s.a.w. Di tengah-tengah mereka Allah s.w.t. menurunkan wahyu-Nya. Dalam hal-hal seperti itu mereka tidak mungkin dapat disamai orang lain”.
Mengenai uraian Imam Tirmudziy yang mengatakan “Di bumi ini ada yang lebih mulia daripada keturunan Rasulullah s.a.w., iaitu Al-Qur’an, sekalipun hal itu tidak disebut dalam hadits yang bersangkutan”, An-Nabhaniy menjawap sebagai berikut:
“Tidak ada keharusan bagi Rasulullah s.a.w. untuk menyebut kemuliaan anak cucu keturunan beliau bersama-sama dengan kemuliaan Al-Qur’an di dalam sebuah hadits, walaupun jelas bahawa kemuliaan Kitabullah Al-Qur’an jauh lebih besar daripada kemuliaan keturunan Rasulullah s.a.w. Kendatipun bukan merupakan keharusan, namun beliau menyebut kedua-duanya itu di dalam hadits Tsaqalain. Lagi pula di antara ahlulbait Rasulullah tak ada seorang pun yang mengaku dirinya lebih mulia atau sejajar dengan Kitabullah, dan mereka pun tidak beranggapan bahawa kemuliaan Kitabullah itu disebabkan adanya keistimewaan yang ada pada diri mereka…
“Kitabullah menjelang hari kiamat pun akan diangkat. Ibnul Mas’ud r.a mengatakan: “Bacalah Al-Qur’an sebelum diangkat! Hari kiamat akan terjadi dekat sebelum Al-Qur’an diangkat”! Seorang sahabat bertanya: “Hai Abu Abdurrahman (nama panggilan Ibnu Mas’ud), bagaimanakah erti Kitabullah akan diangkat, padahal itu telah menetap di dalam dada dan di lembaran-lembaran mushaf kita”? Ibnu Mas’ud menjawap: “Kitabullah memang tetap di dalam dada, tetapi tidak diingat dan dibaca orang”!
Tidak diragukan lagi bahawa Ibnu Mas’ud tidak berkata menurut pendapatnya sendiri, kerana persoalan itu berada di luar pemikiran orang. Dari keterangannya itu jelaslah bahawa Kitabullah menjadi syarat bagi keselamatan ummat manusia. Selama Kitabullah masih berada di tengah-tengah ummat manusia, dunia ini tidak akan dimusnahkan Allah. Mengenai keturunan suci Rasulullah s.a.w. tidak boleh diberi penilaian lebih dari apa yang telah kami terangkan”.
Mengenai penegasan Imam Tirmudziy, bahawa ‘kemuliaan hanya ada pada para ahli takwa’ berdasarkan dalil sebuah hadits yang meriwayatkan kedatangan Rasulullah s.a.w. di kediaman Siti Fatimah r.a di saat Shafiyyah (bibi beliau) berada di tempat itu, kemudian Rasulullah s.a.w. berkata: “Hai Bani Abdul Manaf, hai Bani Abdul Mutthalib, hai Fatimah binti Muhammad, hai Syafiyyah…” dan seterusnya (Silakan baca hadits terdahulu); mengenai uraian Tirmudziy yang demikian itu, An-Nabhaniy memberi tanggapannya sebagai berikut:
“Mengenai soal itu Al-Muhib At-Thabraniy telah memberikan jawapan meyakinkan, yang kemudian dikutip oleh Al-Manawiy dalam kitab ‘Al-Kabir’ dan oleh Ash-Shabban dalam kitab ‘Is’afur-Raghibin’. Jawapan tersebut mengatakan: benarlah bahawa Rasulullah s.a.w. tidak mempunyai apa-apa yang mendatangkan manfaat bagi orang lain, hanya Allah sajalah yang memiliki hai itu. Namun, dengan kekuasaan-Nya Allah membuat Rasul-Nya bermanfaat bagi kaum kerabatnya, bahkan bagi semua ummatnya, berupa syafaat khusus dan umum. Beliau s.a.w. tidak mempunyai suatu apa pun selain yang dikurniakan Allah kepadanya, iaitu seperti yang ditunjukkan oleh sebuah hadits Al-Bukhariy mengenai sabda beliau:
Kalian – yang pria mahupun yang wanita – mempunyai hubungan silaturrahmi (denganku). Yang akan kusambung hubungannya…”
“Demikian pula makna ucapan Rasulullah s.a.w.:
Di hadhirat Allah aku tidak berguna apa pun bagi kalian“.
Maknanya ialah: “Kalau hanya diriku sendiri tanpa anugerah syafaat dan ampunan yang dilimpahkan Allah kepadaku, aku tidak dapat memberikan manfaat apa pun kepada kalian”. Rasulullah s.a.w. menyatakan demikian itu untuk memperingatkan mereka agar banyak-banyak berbuat kebajikan, dan agar mereka memperoleh rahmat Allah kerana kebesaran takwanya masing-masing.
‘Ash-Shabban mengatakan: Konon hadits tersebut di atas diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. sebelum beliau diberitahu Allah mengenai manfaatnya bernasab kepada beliau. Akan tetapi tampaknya bahasa Arab kurang membantu At-Tirmudziy dalam menafsirkan hadits-hadits tentang ‘ahlulbait’. Adakah orang yang mengertikan kata ‘ahlulbait’ dengan ‘orang-orang keramat’ (abdal)? Demi Allah, tidak ada! Tidak ada seorang pun yang mendengar kata ‘ahlulbait’ dari Rasulullah s.a.w. lalu ia memahaminya dengan makna selain ahlulbait yang bernasab kepada beliau. Memang hanya itu sajalah makna ‘ahlulbaitku’ dalam bahasa Arab, bahasa beliau s.a.w. sendiri!…
‘Mengenai orang-orang keramat, kemanfaatan mereka bagi kita, atau mengenai ketinggian derajat mereka dan dekatnya mereka itu dengan Allah dan Rasul-Nya; tak ada seorang Muslim pun yang meragukannya. Namun orang-orang keramat itu sendiri tentu merasa tidak senang jika diberi ‘perhiasan’ yang dicabutkan dari keluarga atau dari keturunan orang yang paling mereka cintai, iaitu Rasulullah s.a.w.…’
“Saya yakin – demikian kata Ash-Shabban lebih jauh – bahawa Imam Al-Hakim At-Tirmudziy sendiri termasuk salah seorang keramat terkemuka. Kerana itu saya berani memastikan bahawa uraian yang ditulis dalam kitabnya itu mengandungi salah satu dari dua kemungkinan:
Pertama – dan ini yang paling besar kemungkinannya: Tulisan tersebut dipalsukan oleh orang yang dengki kepadanya dan kepada ahlulbait Rasulullah s.a.w. Hal seperti itu sering dialami oleh para ulama dan orang-orang keramat lainnya, seperti Syeikh Al-Akbar Sidi Muhyiddin bin Al-Arabiy, Syeikh Abdulwahhab Asy-Sya’raniy dan lain-lain…
Kedua: Imam Tirmudziy pernah bergaul dekat dengan orang-orang ekstrim Syi’ah yang terlampau berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan ahlulbait Rasulullah s.a.w. sehingga mereka sesat kerana tidak mahu mempercayai kejujuran para sahabat Nabi, terutama Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a dan Umar Ibnul-Khatthab r.a. Dengan uraiannya itu mungkin Tirmudziy hendak mengecam mereka, dan itu tampak jelas pada rumus-rumus kalimat yang dipergunakan olehnya. Kecaman itu dituangkan olehnya dalam uraian mengenai ‘ahlulbait’, tetapi bersamaan dengan itu ia tetap mencintai Ahlulbait dan memberikan penilaian yang baik serta tetap mengakui kemuliaan dan keistimewaan mereka…’ Demikian Ash-Shabban.
sumber